Thursday, 10 March 2016

Lady with the Dog (film-ballet)Lady with the Dog (film-ballet)
Year: 1986
Directed by: Boris Galanter
Starring: Maya Plisetskaya, Boris Yefimov

No comments: