Friday, 28 September 2012

Stroganov Church - Nizhny Novgorod

Stroganov Church by sevenbrane
Stroganov Church, a photo by sevenbrane on Flickr.

No comments: