Friday, 19 October 2012

Nizhny Novgorod

In 19 century

Bolshaya Pokrovskaya Street, the central pedestian street of Nizhny Novgorod

History of Nizhny Novgorod

Some views of Nizhni Novgorod

Semyonov's "rospis"


Nizhny Novgorod

They were born in Nizhny Novgorod

No comments: